Miljöpolicy
 
Vårt engagemang för miljöarbete har alltid varit ett centralt inslag i vår utveckling av verksamheten. Därför har vi satt upp mål och riktlinjer för hur vi ska arbeta för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat.

Vi ska…

 • Integrera hållbarhetsfrågorna i verksamheten så att beslut i miljöfrågor sker på affärsmässig grund.
 • Uppfylla den lagstiftning, lokala förordningar andra bindande krav som berör vår verksamhet.
 • Ha utbildning, ansvar och befogenhet för att ständigt minska vår miljöpåverkan, skydda naturen och förebygga föroreningar.
 • Kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som till kunder och leverantörer.
 • Ständigt förbättra vår miljömedvetenhet genom vårt val av samarbetsparters, både vid försäljning och inköp.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Kvalitetspolicy
 
Vi tillhandahåller tjänster som uppfyller ställda krav.
Vårt kvalitetsarbete bygger på synsättet ”att göra rätt från början”

Vårt arbete skall präglas av:

 • En förståelse för kundens krav och önskemål genom högsta kompetens, vilket leder till rätt definiering av behov, därigenom bästa val av lösning.

 
Våra ledstjärnor är:

 • Ett långsiktigt, kostnadseffektivt synsätt som vi tillsammans utför genom ett väl genomarbetat verksamhetssystem.              
 • Vår verksamhet sker efter tillämpliga och bindande författningskrav.
 • Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Jinnestål etikett är ISO 9001 & 14001 certifierade. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra ledningssystem och höja vår kvalitet.

Flera år tillbaka köper Jinnestål bara el som kommer från 100% förnybar energi, 2021 förändrar inget utan vi kommer fortsätta med det.

Under 2018 så har vi låtit FSC®-certifiera oss för att kunna försäkra oss och våra kunder om att vi kan välja material från trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, som tar hänsyn till både människor och miljö.

Som ett led i att ytterligare minska vår klimat- och miljöpåverkan så köper Jinnestål sedan flera år tillbaka enbart el från förnyelsebara källor.
 
Jinnestål strävar alltid efter att välja det mest miljövänliga alternativet, när det ur funktions- och kostnadssynpunkt är lämpligt, när vi väljer råmaterial, förpackningsmaterial eller andra produkter vi införskaffar.
Vi arbetar noggrant med att källsortera avfall såsom papper, färgrester, well, plast, mm. Dessa placeras i separata kärl som sedan hämtas för återvinning eller deponering av NSRAB och Stena Recycling AB.
Vi har ett värme-återvinningssystem från tryckpressarna som värmer hela anläggningen under produktionstid. Övrig tid så används fjärrvärme.