Vårt miljöarbete – ett centralt inslag 

Vårt engagemang för miljöarbete har alltid varit ett centralt inslag i vår utveckling av verksamheten. Därför har vi satt upp mål och riktlinjer för hur vi ska arbeta för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat.

Hållbarhetsfrågorna är välintegrerade i verksamheten, så att beslut i miljöfrågor sker på affärsmässig grund

Integrera hållbarhetsfrågorna i verksamheten så att beslut i miljöfrågor sker på affärsmässig grund.

Uppfylla den lagstiftning, lokala förordningar andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Ha utbildning, ansvar och befogenhet för att ständigt minska vår miljöpåverkan, skydda naturen och förebygga föroreningar.

Kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som till kunder och leverantörer.

Ständigt förbättra vår miljömedvetenhet genom vårt val av samarbetsparters, både vid försäljning och inköp.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Sedan flera år tillbaka köper Jinnestål el som kommer från 100% förnybar energi. 2018 lät vi även FSC®-certifiera oss för att kunna försäkra våra kunder om att vi kan välja material från trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, som tar hänsyn till både människor och miljö

Kvalitetspolicy

Vi tillhandahåller tjänster som uppfyller ställda krav.
Vårt kvalitetsarbete bygger på synsättet ”att göra rätt från början”. Vårt arbete skall präglas av en förståelse för kundens krav och önskemål genom högsta kompetens, vilket leder till rätt definiering av behov, därigenom bästa val av lösning.

Jinnestål etikett är ISO 9001 & 14001 certifierade. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra ledningssystem och höja vår kvalitet.